Hi I am having problems with the realtek gigabyte NIC on my Dell studio hybrid